Põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Jack Russell’i Terjerite Tõuühing

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimeks on Eesti Jack Russell’i Terjerite Tõuühing (edaspidi lühendatult ”EJRTÜ”) ning inglise keeles Non-profit Association Estonian Jack Russell Terrier Society.

1.2 Mittetulundusühingu EJRTÜ asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3 Mittetulundusühinguna on EJRTÜ eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning oma põhikirjast. Mittetulundusühinguna on EJRTÜ Jack Russell’i terjerite aretustööd juhtiv ja korraldav ülevabariiklik Eesti Kennelliidu (EKL) liikmesühing, kes juhindub ka EKL põhikirjast ja otsustest, aga samuti Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale – FCI) normatiivdokumentidest.

1.4 EJRTÜ majandusaastaks on kalendriaasta, s.o alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.


2. MITTETULUNDUSÜHINGU EESMÄRGID

2.1.1 Ühendada isikuid, kelle tegevus ja/või harrastus on seotud Jack Russell’i terjeri koeratõuga, harrastustegevuse korraldamine ning Jack Russell’i koeratõu tutvustamine, tõuaretuse koordineerimine ja tõualase selgitustöö tegemine;

2.1.2 Jack Russell’i terjerite aretuse ja leviku suunamine, kennelteadlikkuse süvendamine, samuti koeraomanike ja –kasvatajate teadlikkuse tõstmine ning erialase väljaõppe korraldamine;

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks EJRTÜ:

2.2.1 osaleb tõuklubide ja liikmete ühenduste loomisel ning suunab Jack Russell’i terjerite tõuaretust Eesti Vabariigis;

2.2.2 korraldab koostöös teiste kennelpiirkondade ja kontaktisikutega Jack Russell’i terjeri koeratõu aretuse taseme, teadmiste ja tõu kvaliteedi tõstmist, samuti Jack Russell’i koeratõu tutvustamist;

2.2.3 korraldab Jack Russell’i terjerite tõu näitusi, õppusi ja võistlusi ning katsete vastuvõtmist;

2.2.4 organiseerib ja viib läbi Jack Russell’i terjeri koeratõu osas koosolekuid ja seminare, samuti kohtunike ja ekspertide erialast koolitust;

2.2.5 loob Jack Russell’i koeratõu osas sidemeid rahvusvaheliste organisatsioonide ning teiste riikide Jack Russell’i terjerite ühingutega;

2.2.6 korraldab koostööd Eesti Kennelliidu ning teiste organisatsioonide ja ühingutega, muuhulgas teeb ettepanekuid ekspertide ja kohtunike valiku suhtes näituste, katsete ja võistluste läbiviimiseks.


3. MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMELISUS

3.1 Mittetulundusühingu EJRTÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik. Mittetulundusühingu liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel ja liikmeks vastuvõtmise otsustab mittetulundusühingu juhatus. Mittetulundusühingu liikmeteks on ilma sellekohast avaldust esitamata ka kõik mittetulundusühingu asutajad.

3.2 Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise avalduse esitamisel tasutakse taotleja poolt mittetulundusühingule üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses sisseastumismaks ja aastamaks.

3.3 Mittetulundusühingu juhatus peab oma liikmete üle arvestust.

3.4 Mittetulundusühingu liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda ainult majandusaasta lõpul ja tingimusel, et sellest on mittetulundusühingu juhatusele kirjalikult ette teatatud vähemalt kuuskümmend (60) päeva.

3.5 Mittetulundusühingu liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega kui liige ei täida, teadlikult eirab või rikub EJRTÜ poolt kinnitatud tõuaretusmäärustikku, põhikirjasätete täitmata jätmise või mittetulundusühingu olulisel määral kahjustamise tõttu. Liikme mittetulundusühingust väljaarvamisel ei kuulu tema poolt tehtud sisseastumis- ja/või liikmemaksud ega muud maksed mittetulundusühingu poolt talle tagastamisele.


4. MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Mittetulundusühingu liikmetel on õigus:

4.1.1 osa võtta mittetulundusühingu liikmete üldkoosolekutest kas isiklikult või esindaja kaudu;

4.1.2 valida ja olla valitud mittetulundusühingu juhatusse; 

4.1.3 saada teavet mittetulundusühingu juhatuse tegevuse ja juhatuse poolt vastuvõetud otsuste kohta, samuti revidendi või audiitori märgukirjade ja järeldusotsuste kohta;

4.1.4 esitada juhatusele avaldusi, kaebusi ja järelepärimisi seoses mittetulundusühingu tegevusega;

4.1.5 taotleda juhatuselt mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku kokkukutsumist;

4.1.6 osaleda koos oma perekonnaliikmete ja/või koeraga (vastavalt võimalustele) kõikidel mittetulundusühingu poolt korraldatavatel üritustel;

4.1.7 kasutada teisi seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid mittetulundusühingu liikme õigusi.

4.2 Mittetulundusühingu liikmed on kohustatud:

4.2.1 täitma seadusest ning käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning ettekirjutusi;

4.2.2 tasuma mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku poolt kehtestatud määras ja tingimustel liikmemaksu;

4.2.3 hoidma ja säilitama mittetulundusühingu vara; 

4.2.4 koerte kasvatamisel suhtuma loomadesse heatahtlikult ja heaperemehelikult, hoidudes looduses ja loomade seas vägivalla tarvitamisest.


5. MITTETULUNDUSÜHINGU VARA JA MAJANDUSTEGEVUS

5.1 Mittetulundusühingu vara tekib mittetulundusühingu liikmete sisseastumismaksudest, liikmemaksudest ja muudest maksetest, laenudest, riigi- ja kohaliku omavalituse majandusabist ning muudest seadusega lubatud laekumistest.

5.2 Mittetulundusühingu omanduses võib olla igasugune vara, mis on vajalik mittetulundusühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.3 Mittetulundusühingu liikmed ei vastuta mittetulundusühingu kohustuste eest. Kui mittetulundusühingu liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta mittetulundusühingu kohustuste eest tasumata liikmemaksu ulatuses.

5.4 Mittetulundusühingu liikmel ei ole õigust mittetulundusühingu varale ega mittetulundusühingul oma liikme varale.

6. MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK

6.1 Mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

6.2 Mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku kutsub seaduses ettenähtud korras kokku juhatus, teatades sellest liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kirja, faksi või elektronposti teel) ette vähemalt seitse (7) päeva. Mittetulundusühingu liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole mittetulundusühingu liikmetest. Kui mittetulundusühingu liikmete üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv mittetulundusühingu liikmetest on uus, otsustusvõimeline üldkoosolek lubatud kokkukutsuda 1 tund peale esimese üldkoosoleku algust, kui esialgses teatises on vastav märge. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud mittetulundusühingu liikmete arvust.

6.3 Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl.

6.4 Kui mittetulundusühing liige ei saa üldkoosolekust osa võtta, on tal õigus lihtkirjaliku volikirja alusel volitada teist mittetulundusühingu liiget teda esindama ja hääletama.

6.5 Mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

6.6 Mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku otsus mittetulundusühingu põhikirja muutmise kohta, samuti otsus mittetulundusühingu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Mittetulundusühingu põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt üheksa kümnendiku (9/10) mittetulundusühingu liikmete nõusolek.

7. MITTETULUNDUSÜHINGU JUHATUS

7.1 Juhatus on mittetulundusühingu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis juhib ja esindab mittetulundusühingut. Mittetulundusühingu juhatus koosneb kahest (2) kuni seitsmest (7) liikmest. Mittetulundusühingu juhatuse liikmed määratakse mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku poolt tähtajaga kaheks (2) aastaks. 

7.2 Kui mittetulundusühingu juhatuses on üle kahe (2) liikme, nimetab mittetulundusühingu liikmete üldkoosolek juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest juhatuse otsusel.

7.3 Mittetulundusühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada kaks (2) juhatuse liiget ühiselt. Kui mittetulundusühingu liikmete üldkoosolek ei otsusta teisiti, ei ole juhatuse liikmel õigust nõuda mittetulundusühingult tema poolt oma ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

7.4 Lisaks käesoleva põhikirja punktis 7.1 sätestatule kuulub mittetulundusühingu juhatuse pädevusse:

7.4.1 mittetulundusühingu liikmete vastuvõtmine ja nende üle arvestuse pidamine; 

7.4.2 mittetulundusühingu liikmetelt liikmemaksude laekumise jälgimine;

7.4.3 vastavalt vajadusele mittetulundusühingu komisjonide moodustamine; 

7.4.4 mittetulundusühingu ürituste korraldamine ning suhtlemine Eesti Kennelliidu ning teiste organisatsioonide ja ühingutega; 

7.4.5 mittetulundusühingu raamatupidamise korraldamine;

7.4.6 mittetulundusühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ning liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

7.4.7 mittetulundusühingu nimel lepingute sõlmimine;

7.4.8 mittetulundusühingu huvide eest seismine;

7.4.9 aretustööd, näitusi, kohtunikke, katseid ja võistlusi puudutavate eeskirjade vastu võtmine ning kinnitamine ja nende teatavaks mittetulundusühingu liikmetele ja EKL-le.

7.4.10 mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku otsuste täitmine ning muude seadusest tulenevate kohustuste täitmine, sh mittetulundusühingu liikmete üldkoosolekute kokkukutsumine.

7.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks (2) korda aastas. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või kui juhatuses on ainult kaks (2) liiget, siis üks juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekul osaleb vähemalt üle poole mittetulundusühingu juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu juhatuse liikmed.

8. JÄRELEVALVE TEOSTAMINE

8.1 Mittetulundusühingu liikmete üldkoosolek võib mittetulundusühingu teiste organite tegevuse üle järelevalve teostamiseks määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

8.2 Mittetulundusühingu revidendiks või audiitoriks ei või olla mittetulundusühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

9. MITTETULUNDUSÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1 Mittetulundusühingu lõpetamine toimub mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku otsusel; mittetulundusühingu pankroti väljakuulutamisel või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist; mittetulundusühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe (2); üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed; samuti muul seaduses ettenähtud alusel.

9.2 Mittetulundusühing võib seaduses ettenähtud korras ühineda teise mittetulundusühinguga. Mittetulundusühingu jagunemine toimub likvideerimismenetluseta seaduses ettenähtud korras jaotumise või eraldumise teel.

9.3 Mittetulundusühingu tegevuse lõppedes läheb arhiiv ja allesjääv vara üle EKL-ile või õigusjärgsele organisatsioonile mittetulundusühingu viimase üldkoosoleku otsuse alusel.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Tallinnas, neljateistkümnendal jaanuaril kahe tuhande kuuendal (14.01.2006) aastal Mittetulundusühing EJRTÜ asutamislepinguga.

Back to top